Mid Atlantic
Milking Shorthorn Society

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

18 Comments

Reply sall2
6:33 AM on October 17, 2019 
??едположим, в? ?об??венник нового web-?ай?а, ко?о??й имее? п?и??н?й дизайне??кие ?е?ени?, ?добн?? навига?и? и полезн?? дл? го??ей ?екламн?? ин?о?ма?и?. ?о онлайн-?е?ви? ни к?о не по?е?ае?. Ч?о дела??? ??ли ? ва? е??? ?об??венн?й бизне? м? поможем вам ?озда?? обла?н?й ?е?ви?. бе??по?но, ни одно ?еал?ное либо ви???ал?ное п?едп?и??ие не може? п?одвига???? ?амо??о??ел?но. ???кой компании по??ав?ика надлежи? помо?? в п?иоб?е?ении изве??но??и, а во ?лобал?ной ?е?и без нее без??ловно не б??? из-за б??ной конк??ен?ной бо??б?.?? занимаем?? ?аз?або?кой веб ?е?ви?а. ?? го?ов? зап???и?? полнове?н?й ?инан?ов?й п?оек? в ?е?ение де???и ???ок. ??кл??а? о?о?млени? о?деланн?? онлайн-п?оек?ов, м? в?полн?ем ?л?жб? ?е?ни?е?кой ?одей??ви?: ?ме??ное п?одление ?о??инга и нового домена, добавление кон?ен?а на ?е?ви?, ?азме?ени? новинок. ?а?и ??л?ги дад?? возможно??? вам ??а?? ?аво?и?ом на п?о??о?а? ине?а.

?а?к???ка ?ай?а в ев?опе
Reply diarce
12:46 PM on October 11, 2019 
?а?а ?пе?иализи?ованна? компани? п?едо??авл?е? малом? и бол??ом? бизне??, а ?акже ?из. ли?ам комплек?ное ?е?ение п?облем - о? зак???и? и ?еги???а?ии п?оизвод??венной компании до ??иди?е?кой подде?жки на в?е? ?аза? е? ?азви?и?. ?? бе?ежем каждого на?его клиен?а, п?и?ед?его к нам.

??обенно???? на?ей ?або?? по п?ав? ?вл?е??? по???оение долго??о?н?? взаимоо?но?ений ? на?ими заказ?иками, бази?ованн?? на о?новн?? п?ин?ипа? индивид?ал?ного о?но?ени? к каждом? клиен?? и ?о??анение ?ек?е?но??и ?ведений.

??е на?и квали?и?и?ованн?е ?пе?иали???, бол????им п?ак?и?е?ким оп??ом в обла??и п?едо??авл?ем?? на?ими ?пе?иали??ами ??л?г. ??новн?м законом ? на? п?ед??авл?е? из ?еб? ?о, ??о, ?або?а? ? на?ей компанией, в? п?иоб?е?ае?е га?ан?и?ованн?й го?ов?й ?ез?л??а?, о?нованн?й на на?и? знани?? и более ?ем 9 ле?нем п?ак?и?е?ком оп??е. ??иди?е?ка? кон??л??а?и? по ?емейн?м воп?о?ам
?? ?пе?иализи??ем?? на ?еги???а?ии и ликвида?ии адвока??ки? ли? и индивид?ал?н?? п?едп?инима?елей, б??гал?е??ки? ?або?а? дл? малого и ??еднего бизне?а, комплек?ном ??иди?е?ком об?л?живании ??иди?е?ки? ли?. ? ?акже о???е??вл?ем ?еги???а?и? п?ав на жил?е поме?ени?,?еги???а?и? п?ав на земел?н?е ??а??ки,п?изнание ?делки недей??ви?ел?ной,п?ед??ави?ел???в
о ин?е?е?ов в ??де,пол??ение налогов?? в??е?ов и л?го?,ко?по?а?ивна? ?еги???а?и?,инве??и?ионн?е п?оек??,о?о?мление п?ав на об?ек?? недвижимо??и,?емейн?е ?по??,???ановление о??ов??ва,?по?? о де???,за?и?а п?ав по??еби?елей в Сама?е.
Reply KRdiarce
8:15 PM on October 2, 2019 
Our employees firms make branded design , and with we pay special attention to requirements your safety and functionality. We are cooperating with client on of all stages produce detailed analysis location apartments , carry preliminary counts . your questions .
1960 kitchen remodel today considered one of especially labor-intensive classes
We in the firm Limited liability Limited Partnership SLOFRU NoHo involved masters, they all understand about Kitchen remodel knock down wall.
The Firm renders high-quality 40000 kitchen renovation by democratic tariffs . Masters with great experience work help completely convert in a few weeks or affordable price repair . The price depends on selected package of services, scope of work .

Each dwelling apartments, houses, cottages or other housing Van Cortlandt Village unique and contains own high-functional load. And this setting mostly to be relevant to modern kitchens.

Home renovation kitchen Park Slope - kitchen renovation manhattan
Reply diarce
8:34 AM on September 28, 2019 
?ам изве??но, ??о он-лайн-знаком??ва довол?но ?а??о они не да?? желанного ?ез?л??а?а, по?ом? м? ??о?ми?овали ?об??венн?й онлайн-?е?ви? ? един??венной идеей: ?дела?? online-знаком??ва бе?пла?н?ми, легкими и ?влека?ел?н?ми дл? в?е? без и?кл??ени?. ?б?ол??но не може?е най?и ?во? в?о??? половинк??
???а?и ???е??в?е? к???а? замена ??ом? - ?е????? знаком??в не ?еги???и????? в ???ане. ?е п?ед??ави? ???да в под?од??ее дл? ва? в?ем? ?ои?ка?? ?од??венн?? д??? зап?о??о на ??ом ?пе?иал?ном web-?ай?е, где множе??во пол?зова?елей пов?едневно об?а???? межд? ?обой.??его не?кол?ко мин??ок милого кон?ак?а мог?? помен??? ва?? ?егодн??н?? ?еал?но???, в ко?о?ой, наконе?, по?ви??? л?бов? и ??а???е.
?не зави?имо??и о? ?ого, где в? ли?но на?оди?е??, в Р? или в д??гой ???ане, ? ва? имее??? возможно??? заве??и знаком??во ? м?ж?иной либо дев??кой из Р?.
?л? ??ой ?ели не н?жно в?полн????? п?о?ед??? ?еги???а?ии, ??об? име?? до???п к базе данн??.


??ем изве??но, ??о онлайн-знаком??ва о?ен? ?а??о не до??авл??? ожидаемого ???ек?а, по ??ой п?и?ине м? ?оздали о?е?е??венн?й веб-?ай? ? одной идеей: ?дела?? онлайн-знаком??ва бе?пла?н?ми, легкими и ?влека?ел?н?ми ?ади аб?ол??но в?е?. ?б?ол??но не може?е най?и ?во? д??г?? половинк??


???а?и ???е??в??? пе?вокла??на? ал??е?на?ива - ???ани?? в?б-?ай?ов знаком??в не ?еги???и????? в Р?. ?озможно в ?добное дл? ва? ли?но в?ем? дн? в???е?и?? близк?? д??? зап?о??о на ??ом ?пе?иал?ном ?ай?е в ?ежиме online, где ?????и л?дей кажд?й ден? бе?ед??? д??г ? д??гом.??его-ли?? па?? мин??ок милого об??ного ?елове?е?кого об?ени? позвол?? до не?знаваемо??и измени?? ва?? ли?н?? ?еал?но???, в ко?о?ой, наконе?, по?ви??? л?бов? и благопол??ие.
?е важно, где в? живе?е, в Ро??ий?кой ?еде?а?ии или в иной ???ане, ? ва? е??? возможно??? знакоми???? ? м?ж?иной или жен?иной из Ро??ий?кой ?еде?а?ии.
?л? ??ого не об?за?ел?но о???е??вл??? п?о?ед??? ?еги???а?ии, даб? пол??и?? до???п к базе данн??.
??е запи?и и знаки внимани? в виде да?ов о??ан???? ли?н?ми и не ?а?к??ва????.
? ?л??ае, е?ли ? ва? ог?омное желание о???ка?? д??г?? половинк? как можно б????ее, о?о?ми?е ??? акка?н?, на ко?о?ом имее??? ??л?ги индивид?ал?н?? зада?. Тем, к?о не л?би? ?пе?но??и в пои?ке близкого ?еловека, ?по?обен на?лажда???? п?и??н?м об?ением. ?ода?и?е дл? ?еб? надежд? ??а?? ??а??лив?м.


Сай? знаком??в ?енза : xooc ru ?ай? знаком??в
Reply VidmK
2:06 PM on April 16, 2019 
Today almost everyone uses YT or any other video hosting provider to upload and watch entertaining videos, free films and other content. But sometimes you want to download a video and the service doesn't allow you to do so. It's where Vidmate is coming to help you. It allows you to download a video from may services, including Youtube, Facebook, Vimeo and many other hosting services. To perform this you just need to find a video and click download button. Plus, the app is 100% free and has user-friendly UI with your Android device! Download Vidmate app APK now and start downloading your favourite videos to share them with your family and friends!
Reply HootieK
12:19 AM on March 18, 2019 
I like rock songs! I really do! And my favourite rock band is Hootie and The Blowfish! All band members has reunited to perform more than 50 concerts to their fans in 2019! To know more about Hootie&Blowfish in 2019 visit website Hootie and the Blowfish tour Newark. You won't miss any performance this year if you click on the link!
Reply Brent
7:00 AM on December 22, 2015 
Good morning. I have a farm in upstate NY and am currently building a small herd of MSH. I have 6 (plus 7 calves of this year). I will be using all the milk here on the farm creamery (being built). I don't know many people yet and of those few I do know?.ZERO Milking Shorthorn fans! Anyone heading thru NY, stop by and say hello and meet my cows and see the farm (work in progress )
Coxsackie, NY (20 miles south of Albany)
Reply Elizabeth
10:43 PM on April 3, 2015 
Hello, my husband and i are interested in raising the Milking Shorthorn (native) as a dual/triple purpose cattle on our small farmstead.
Reply Jason
4:28 PM on March 5, 2013 
chloe howard says...
Currently, I am seeking a breeder of registered animals to visit.

Where are you located?
Reply chloe howard
9:44 AM on September 28, 2012 
Currently, I am seeking a breeder of registered animals to visit.